Tiêu chuẩn để giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng CSVN


THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
Số: 284 - XIV/ TCPL-TNSP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008
TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN, CƠ SỞ ĐOÀN
VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Trích phần E, mục III.

E. HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ, GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG
...
III. Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
3.1. Đoàn viên ưu tú được giới thiệu, đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước hết phải có giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ Trường tổ chức, phải được tổ chức Đoàn (chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tín nhiệm bầu với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số thành viên được triệu tập trở lên.
3.2. Có động cơ phấn đấu trong sáng, đúng đắn, có lý lịch rõ ràng, đủ điều kiện giới thiệu với tổ chức Đảng, tự nguyện viết bản đăng ký phấn đấu (từ đầu năm học), có đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và có đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu.
3.3.1. Nếu là học sinh lớp 11, phải có điểm trung bình chung học tập của 3 học kỳ đạt từ 9,0 trở lên, không có điểm dưới 7,0 trong học kỳ gần nhất; nếu là học sinh lớp 12, phải có điểm trung bình chung học tập của 5 học kỳ đạt từ 8,5 trở lên, không có điểm dưới 6,5 trong học kỳ gần nhất. Kết quả học tập phải được đơn vị và Nhà trường xác nhận.
3.3.2. Nếu là sinh viên: (1) năm thứ hai, phải có điểm trung bình chung học tập trong 2 học kỳ liên tiếp đạt từ 8,0 trở lên, không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất; (2) năm thứ ba, phải có điểm trung bình chung học tập 4 học kỳ liên tiếp đạt từ 7,5 trở lên trở lên (nếu là 5 học kỳ liên tiếp, ít nhất đạt từ 7,2 trở lên), không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất; (3) năm thứ tư, phải có điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ liên tiếp đạt từ 7,0 trở lên trở lên (nếu là 7 học kỳ liên tiếp, ít nhất đạt từ 6,8 trở lên), không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất. Kết quả học tập phải được đơn vị và Nhà trường xác nhận.
3.3.3. Nếu là cán bộ, phải đạt kết quả bình xét thi đua của đơn vị ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên (có xác nhận của đơn vị và của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Trường).
3.4. Được khen thưởng về thành tích công tác Đoàn và phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên từ cấp Đoàn trường ĐHSP Hà Nội (hoặc Hội sinh viên Trường, Công đoàn trường) trở lên.

......
                                                                             Văn phòng Đoàn trường