Những quy định về thủ tục làm hồ sơ phát triển Đảng

(Nguồn: doantn.hnue.edu.vn) Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng và phát triển Đảng; căn cứ Tiêu chuẩn đánh giá đoàn viên, cơ sở Đoàn do BCH Đoàn trường ban hành, Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở đoàn thực hiện tiến trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) để xét kết nạp Đảng, cụ thể như sau:

A. QUY TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG TRONG SINH VIÊN
I. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn
1. Trách nhiệm của Chi đoàn và Liên chi đoàn
- Ít nhất mỗi quý một lần giới thiệu cho BCH Đoàn trường những đoàn viên ưu tú được đề nghị là quần chúng tích cực.
- Tổ chức các cuộc họp chi đoàn, BCH Liên chi đoàn nhận xét những đoàn viên ưu tú được giới thiệu đề nghị kết nạp Đảng.
- Tổ chức các cuộc họp chi đoàn, BCH Liên chi đoàn nhân xét và đề nghị BCH Đoàn trường nhận xét, đề nghị Đảng ủy xét chuyển chính thức cho đoàn viên dự bị (đã hết thời hạn dự bị) là đoàn viên đang sinh hoạt đoàn.
2. Trách nhiệm của BCH Đoàn trường (Ban Thường vụ được ủy quyền).
- Hàng tháng giới thiệu cho các chi bộ những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ phấn đấu để trở thành đối tượng xét kết nạp Đảng.
- Chịu trách nhiệm giúp đỡ đảng viên dự bị, khi đảng viên dự bị hết thời gian dự bị, xem xét và ra Nghị quyết đề nghị xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị.
II. Trách nhiệm của các chi bộ
Thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về công tác phát triển đảng viên mới (Điều 4, trang 98)
B. HỒ SƠ GIỚI THIỆU PHÁT TRIỂN ĐẢNG, ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
I. Đối với đoàn viên ưu tú do BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc đề nghị Đoàn trường giới thiệu phát triển Đảng (khi chi bộ chưa thẩm tra lý lịch), hồ sơ gồm có:
(1) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác về các phương diện: lập trường, chính trị tư tưởng, lý tưởng phấn đấu; đạo đức, lối sống; hoạt động chuyên môn; ý thức tổ chức kỷ luật, mối quan hệ với quần chúng (viết tay);
(2) Đơn xin được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (viết tay);
(3) Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT vào Đảng của Chi đoàn và của Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường (theo mẫu);
(4) Bảng điểm tính đến thời điểm xét giới thiệu (nếu là học sinh, sinh viên, học viên cao học) có xác nhận của Nhà trường.
(5) Giấy chứng nhận tham gia lớp ĐVƯT do Đoàn trường cấp (bản photo);
(6) Giấy chứng nhận tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp (bản photo);
(7) Số đoàn viên (đã có nhận xét đánh giá theo quy định)
(8) 03 ảnh thẻ (4x6);
(9) Khen thưởng các các cấp (bản photo);
Ghi chú: Tài liệu mục 1,2,3 có hiệu lực trong 6 tháng, theo thứ tự thời gian. Các tiêu chuẩn theo Quy định tại Bản tiêu chuẩn đánh giá đoàn viên do Đoàn trường ban hành.
II. Đối với Đoàn viên ưu tú do BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc hoặc Đoàn cơ sở và cấp ủy Đảng cơ sở đề nghị xét kết nạp Đảng (khi chi bộ đã thẩm tra lý lịch), hồ sơ gồm có:
(1) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác về các phương diện: lập trường, chính trị tư tưởng, lý tưởng phấn đấu; đạo đức, lối sống; hoạt động chuyên môn; ý thức tổ chức kỷ luật, mối quan hệ với quần chúng (viết tay);
(2) Đơn xin được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (viết tay);
(3) Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT vào Đảng của Chi đoàn và của Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường (theo mẫu);
(4) Bảng điểm tính đến thời điểm xét kết nạp (nếu là học sinh, sinh viên, học viên cao học) có xác nhận của Nhà trường
(5) Giấy chứng nhận tham gia lớp ĐVƯT do Đoàn trường cấp (bản photo);
(6) Giấy chứng nhận tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp (bản chính);
(7) Sổ đoàn viên (đã có nhận xét đánh giá theo quy định)
(8) Lý lịch của người xin vào Đảng (đã có xác nhận thẩm tra đủ điều kiện kết nạp)
(9) Tài liệu kết nạp Đảng (do văn phòng Đảng ủy cấp, đã có ý kiến đồng ý giới thiệu của Đảng viên được phân công giúp đỡ)
(9) 03 ảnh thẻ (4x6);
(10) Khen thưởng các các cấp (bản photo có công chứng);
Ghi chú: Tài liệu mục 1,2,3 có hiệu lực trong 6 tháng, theo thứ tự thời gian. Các tiêu chuẩn theo Quy định tại Bản tiêu chuẩn đánh giá đoàn viên do Đoàn trường ban hành.
III. Đối với Đảng viên dự bị đề nghị xét chuyển Đảng chính thức, hồ sơ gồm có:
(1) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác về các phương diện: lập trường, chính trị tư tưởng, lý tưởng phấn đấu; đạo đức, lối sống; hoạt động chuyên môn; ý thức tổ chức kỷ luật (viết tay);
(2) Nghị quyết xét chuyển Đảng chính thức của Chi đoàn và của Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường (theo mẫu);
(3) Bảng điểm tính đến thời điểm xét đề nghị chuyển Đảng chính thức (nếu là học sinh, sinh viên, học viên cao học) có xác nhận của Nhà trường.
(4) Tài liệu chuyển Đảng chính thức (do văn phòng Đảng ủy cấp đã có xác nhận đủ điều kiện được đề nghị chuyển Đảng chính thức của Chi bộ và đảng viên hướng dẫn)
(5) Nhận xét của tổ chức Đảng nơi cư trú đủ điều kiện đề nghị chuyển Đảng chính thức.
(6) 03 ảnh thẻ (4x6);
(7) Sổ đoàn viên (đã có nhận xét đánh giá theo quy định)
(8) Khen thưởng các cấp.
Ghi chú chung: Trường hợp Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng bồi dưỡng ĐVƯT được cấp sau Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Đoàn trường không xét giới thiệu hoặc đề nghị kết nạp vì hồ sơ không hợp lệ. Nếu đoàn viên tiếp tục tích cực phấn đấu, đạt thành tích xuất sắc và tổ chức Đoàn cơ sở tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ, sau 6 tháng kể từ ngày gửi lại hồ sơ, Đoàn trường sẽ xem xét giới thiệu hoặc đề nghị kết nạp.
Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung của quy định này