Tiêu chuẩn bình xét Đoàn viên ưu tú


TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
Trích công văn số: 284 - XIV/ TCPL-TNSP, ngày 01 tháng 10 năm 2008
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
I. Danh hiệu Đoàn viên ưu tú
Danh hiệu Đoàn viên ưu được tập thể chi đoàn bầu trong số đoàn viên xuất sắc, với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn trở lên.
1.1. Về phẩm chất chính trị, động cơ phấn đấu
- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Có đơn tự nguyện đăng ký phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú (ngay từ đầu năm học), có ý chí phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trính phấn đấu, không có biểu hiện cơ hội, dao động trước khó khăn, thử thách.
1.2. Về đạo đức, lối sống
- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí và quần chúng nhân dân.
- Có tinh thần xung phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công việc, có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng và cầu thị tiến bộ.
1.3. Về công tác chuyên môn
1.3.1. Đối với đoàn viên là học sinh, sinh viên
- Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong phong trào: học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện NVSP và các phong trào khác do tổ chức Đoàn phát động.
- Có phương pháp học tập và làm việc một cách khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
+ Có kết quả trung bình chung học tập đạt từ 7,0 trở lên, không có điểm thi hết học phần (môn học) dưới điểm 5,0 trong học kỳ gần nhất *.
+ Tham gia nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động chuyên môn được tính điểm (đạt kết quả từ điểm khá trở lên ở cấp đơn vị).
1.3.2. Đối với đoàn viên là cán bộ
- Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ,... và các phong trào khác do tổ chức Đoàn phát động.
- Có phương pháp giảng dạy, làm việc, nghiên cứu khoa học hiệu quả. Có kết quả bình xét thi đua ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
- Có ít nhất 01 bài báo khoa học hoặc sáng kiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ (được công nhận từ cấp đơn vị thuộc Trường trở lên).
- Đạt được thành tích về công tác chuyên môn hoặc công tác đoàn thể (có xác nhận của cơ sở Đoàn và cấp quản lý nhân sự trực tiếp).
1.4. Về quan hệ với đồng chí, tập thể và quần chúng nhân dân
- Sống chan hoà với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác tiến bộ; mẫu mực trong các mối quan hệ.
- Gắn bó với tập thể, tích cực đóng góp xây dựng tập thể, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không cục bộ, bè phái.
- Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, quan tâm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của quần chúng nhân dân.
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Đối với đoàn viên là sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt từ 6,5 trở lên, phải có thành tích khen thưởng từ cấp Đoàn trường hoặc Hội Sinh viên từ cấp Trường trở lên.