HD BÌNH XÉT DANH HIỆU ĐVƯT, GIỚI THIỆU ĐVƯT VÀO ĐẢNG, TIÊU CHUẨN XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

(doantn.hnue.edu.vn)
HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ, GIỚI THIỆU
ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG, TIÊU CHUẨN XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
I. Danh hiệu Đoàn viên ưu tú
Danh hiệu Đoàn viên ưu được tập thể chi đoàn bầu trong số đoàn viên được xếp loại xuất sắc, với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn trở lên.
1.1. Về phẩm chất chính trị, động cơ phấn đấu
- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn, sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước; quy chế, nghị quyết của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghiêm chỉnh mọi qui định của Nhà trường và của tổ chức Đoàn.
- Có đơn tự nguyện đăng ký phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú (ngay từ đầu năm học), có ý chí phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình phấn đấu, không có biểu hiện cơ hội, dao động trước khó khăn, thử thách.
1.2. Về đạo đức, lối sống
- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí và quần chúng nhân dân.
- Có tinh thần xung phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công việc, có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng và cầu thị tiến bộ.
1.3. Về công tác chuyên môn
1.3.1. Đối với đoàn viên là học sinh, sinh viên
- Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện NVSP và các phong trào khác do tổ chức Đoàn phát động.
- Có phương pháp học tập và làm việc một cách khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Có kết quả trung bình chung học tập đạt từ 7,0 trở lên, không có điểm thi hết học phần (môn học) dưới điểm 5,0 trong học kỳ gần nhất (đã tính qui đổi điểm tín chỉ). Kết quả học tập phải được lãnh đạo đơn vị xác nhận.
- Tham gia nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động chuyên môn được tính điểm (đạt kết quả từ điểm khá trở lên ở cấp đơn vị) hoặc được ghi nhận thành tích tham gia công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên (được khen thưởng từ cấp Đoàn trường, Hội sinh viên trường trở lên)
1.3.2. Đối với đoàn viên là cán bộ
- Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ,... và các phong trào khác do tổ chức Đoàn phát động.
- Có phương pháp giảng dạy, làm việc, nghiên cứu khoa học hiệu quả.
- Có ít nhất 01 bài báo khoa học hoặc sáng kiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ (được công nhận từ cấp đơn vị thuộc Trường trở lên).
- Đạt được thành tích về công tác chuyên môn hoặc công tác đoàn thể (có xác nhận của cơ sở Đoàn và cấp quản lý nhân sự trực tiếp). Có kết quả bình xét thi đua ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
Ghi chú: Về tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học đối với sinh viên và cán bộ giảng dạy, Ban thường vụ xét từng trường hợp cụ thể.
1.4. Về quan hệ với đồng chí, tập thể và quần chúng nhân dân
- Sống chan hoà với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác tiến bộ; mẫu mực trong các mối quan hệ.
- Gắn bó với tập thể, tích cực đóng góp xây dựng tập thể, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không cục bộ, bè phái.
- Gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, quan tâm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của quần chúng nhân dân.
II. Bình xét Đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
2.1. Đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú do tập thể chi đoàn bầu và có giấy chứng nhận tham dự lớp bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú do Đoàn trường cấp, được tập thể chi đoàn tín nhiệm giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn trở lên.
2.2. Tích cực tham gia tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn.
2.3. Phấn đấu bền bỉ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2.4. Chủ động đề xuất sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của lớp, chi đoàn.
2.5. Có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình với tinh thần đoàn kết, xây dựng, không có biểu hiện cơ hội, kèn cựa, bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ chi đoàn.
2.6.1. Nếu là học sinh: (1) lớp 11, phải có điểm trung bình chung học tập của 3 học kỳ đạt từ 8,5 trở lên, không có điểm dưới 6,5 trong học kỳ gần nhất; (2) lớp 12, phải có điểm trung bình chung học tập của 5 học kỳ đạt từ 8,0 trở lên, không có điểm dưới 6,5 trong học kỳ gần nhất. Kết quả học tập phải được lãnh đạo đơn vị xác nhận.
2.6.2. Nếu là sinh viên: (1) năm thứ nhất, phải có điểm trung bình chung học tập đạt từ 8,0 trở lên, không có điểm dưới 5,0; (2) năm thứ hai, phải có điểm trung bình chung học tập trong 3 học kỳ liên tiếp đạt từ 7,5 trở lên, không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất; (3) năm thứ ba, phải có điểm trung bình chung học tập 5 học kỳ liên tiếp đạt từ 7,0 trở lên trở lên, không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất; (4) năm thứ tư, phải có điểm trung bình chung học tập 7 học kỳ liên tiếp đạt từ 6,5 trở lên trở lên, không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất (đã tính qui đổi điểm tín chỉ).  Kết quả học tập phải được lãnh đạo đơn vị xác nhận. Đối với sinh viên năm thứ tư, phải có kết quả nghiên cứu khoa học được tính điểm (tính trong 4 năm học)
2.6.3. Nếu là cán bộ, phải đạt kết quả bình xét thi đua của đơn vị ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên (có xác nhận của đơn vị và của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Trường). Có thành tích trong công tác chuyên môn trước thời điểm xét khen thưởng (01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành hoặc báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu hội thảo đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên, 01 sáng kiến được ghi nhận của đơn vị).
2.7. Được khen thưởng về thành tích công tác Đoàn và phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên từ cấp Đoàn trường ĐHSP Hà Nội (hoặc Hội sinh viên Trường, Công đoàn trường) trở lên.
Ghi chú: Về tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học đối với sinh viên và cán bộ giảng dạy, Ban thường vụ xét  từng trường hợp cụ thể.
* Yêu cầu đối với cơ sở Đoàn trực thuộc: Trước khi cơ sở Đoàn trực thuộc gửi danh sách đoàn viên ưu tú được bình xét giới thiệu tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng với cấp ủy đơn vị, yêu cầu phải có xác nhận của Đoàn trường (bản phôtô gốc chứng nhận Đoàn viên ưu tú theo danh sách).
III. Giới thiệu với cấp ủy cơ sở và đề nghị Đảng ủy kết nạp Đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
* Đoàn trường xét giới thiệu Đoàn viên ưu tú với cấp ủy Đảng đơn vị theo qui định của tổ chức Đoàn (chi đoàn - đoàn trực thuộc - Đoàn trường). Quy định thủ tục xem trong hướng dẫn.
* Đoàn trường xét đề nghị với Đảng ủy kết nạp trong trường hợp Đoàn viên ưu tú đã được 1 Đảng viên giúp đỡ, giới thiệu, được thẩm tra lý lịch. Quy định thủ tục xem trong hướng dẫn.
3.1. Đoàn viên ưu tú được giới thiệu, đề nghị kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước hết phải có giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ Trường tổ chức, phải được tổ chức Đoàn (chi đoàn, Liên chi đoàn, Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tín nhiệm bầu với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số thành viên được triệu tập trở lên.
3.2. Có động cơ phấn đấu trong sáng, đúng đắn, có lý lịch rõ ràng, đủ điều kiện giới thiệu với tổ chức Đảng, tự nguyện viết bản đăng ký phấn đấu (từ đầu năm học), có đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và có đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu.
3.3.1. Nếu là học sinh lớp 11, phải có điểm trung bình chung học tập của 3 học kỳ đạt từ 9,0 trở lên, không có điểm dưới 7,0 trong học kỳ gần nhất; nếu là học sinh lớp 12, phải có điểm trung bình chung học tập của 5 học kỳ đạt từ 8,5 trở lên, không có điểm dưới 6,5 trong học kỳ gần nhất. Kết quả học tập phải được Nhà trường xác nhận.
3.3.2. Nếu là sinh viên: (1) năm thứ hai, phải có điểm trung bình chung học tập trong 2 học kỳ liên tiếp đạt từ 8,0 trở lên, không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất; (2) năm thứ ba, phải có điểm trung bình chung học tập 4 học kỳ liên tiếp đạt từ 7,5 trở lên trở lên (nếu là 5 học kỳ liên tiếp, ít nhất đạt từ 7,2 trở lên), không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất; (3) năm thứ tư, phải có điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ liên tiếp đạt từ 7,0 trở lên trở lên (nếu là 7 học kỳ liên tiếp, ít nhất đạt từ 6,8 trở lên), không có điểm dưới 5,0 trong học kỳ gần nhất (đã tính qui đổi điểm tín chỉ). Kết quả học tập phải được Nhà trường xác nhận.
3.3.3. Nếu là cán bộ, phải đạt kết quả bình xét thi đua của đơn vị ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên (có xác nhận của đơn vị và của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Trường). Có thành tích trong công tác chuyên môn trước thời điểm xét khen thưởng (01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên, 01 sáng kiến được ghi nhận của đơn vị).
3.4. Được khen thưởng về thành tích công tác Đoàn và phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên từ cấp Đoàn trường ĐHSP Hà Nội (hoặc Hội sinh viên Trường, Công đoàn trường) trở lên.
Ghi chú: Về tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học đối với sinh viên và cán bộ giảng dạy, Ban thường vụ xét từng trường hợp cụ thể.
IV. Tiêu chuẩn xét chuyển Đảng chính thức
4.1. Đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo Điều lệ Đảng.
4.2. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.
4.3. Đạt kết quả học tập và công tác chuyên môn:
- Đối với sinh viên: Điểm trung bình chung học tập phải đạt từ 7.0 trở lên, không có điểm dưới 5 tại học kỳ xem xét (đã tính qui đổi điểm tín chỉ).
- Đối với cán bộ: Đạt thành tích trong công tác chuyên môn (giảng dạy tốt, kỹ năng nghiệp vụ tốt
- Đối với cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên: Có ít nhất 01 bài báo đăng tạp chí khoa học hoặc 01 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học cấp đơn vị trở lên.
- Đối với chuyên viên, nhân viên: Có sáng kiến trong công tác nghiệp vụ được ghi nhận từ cấp đơn vị trở lên.
4.4. Có thành tích đóng góp cho sự phát triển của phong trào Đoàn thanh niên, được Đoàn trường cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc khen thưởng của Đoàn trường (hoặc Hội Sinh viên, Công đoàn trường) trở lên.