HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÉT GIỚI THIỆU KẾT NẠP ĐẢNG VÀ XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

Nguồn: Đoàn Thanh niên trường ĐHSP Hà Nội
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng và phát triển Đảng; căn cứ Tiêu chuẩn phân loại đoàn viên, cơ sở Đoànnnn (công văn số: 284 - XIV/ TCPL-TNSP ngày 01 tháng 10 năm 2008 của BCH Đoàn trường và căn cứ vào Nghị quyết của Ban Thường vụ Đoàn trường ngày 09 tháng 11 năm 2008, Đoàn trường hướng dẫn các cơ sở đoàn thực hiện tiến trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) để xét kết nạp Đảng, cụ thể như sau:

I. Đối với đoàn viên ưu tú do Liên chi đoàn, Chi đoàn đề nghị Đoàn trường giới thiệu phát triển Đảng, hồ sơ gồm có:
(1) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác (viết tay);
(2) Đơn xin được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (viết tay);
(3) Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT vào Đảng của Chi đoàn và của Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường (theo mẫu);
(4) Bảng điểm (nếu là học sinh, sinh viên, học viên cao học) có xác nhận của Nhà trường
(5) Giấy chứng nhận tham gia lớp ĐVƯT do Đoàn trường cấp (bản photo);
(6) Giấy chứng nhận tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp (bản photo);
(7) 03 ảnh thẻ (4x6);
(8) Khen thưởng các các cấp (bản photo);
Ghi chú: Tài liệu mục 1,2,3 có hiệu lực trong 6 tháng.
II. Đối với Đoàn viên ưu tú do Đảng (Chi) ủy, Liên chi đoàn, Chi đoàn đề nghị giới thiệu kết nạp Đảng, hồ sơ gồm có:
(1) Lý lịch của người xin vào Đảng (đã có xác nhận thẩm tra)
(2) Tài liệu kết nạp Đảng (do văn phòng Đảng ủy cấp)
(3) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác (viết tay);
(4) Đơn xin được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (viết tay);
(5) Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT vào Đảng của Chi đoàn và của Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường (theo mẫu);
(6) Bảng điểm (nếu là học sinh, sinh viên, học viên cao học) có xác nhận của Nhà trường
(7) Giấy chứng nhận tham gia lớp ĐVƯT do Đoàn trường cấp (bản photo);
(8) Giấy chứng nhận tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp (bản photo);
(9) 03 ảnh thẻ (4x6);
(10) Khen thưởng các các cấp (bản photo);
III. Đối với Đảng viên dự bị đề nghị xét chuyển Đảng chính thức, hồ sơ gồm có:
(1) Tài liệu chuyển Đảng chính thức (do văn phòng Đảng ủy cấp đã có xác nhận của Chi bộ và đảng viên hướng dẫn)
(2) Bản tự kiểm điểm quá trình học tập và công tác (viết tay);
(3) Nghị quyết xét chuyển Đảng chính thức của Chi đoàn và của Ban chấp hành cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường (theo mẫu);
(4) Nhận xét của tổ chức Đảng nơi cư trú
(5) Bảng điểm (nếu là học sinh, sinh viên, học viên cao học) có xác nhận của Nhà trường
(6) 03 ảnh thẻ (4x6);
Đoàn trường yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung của công văn này
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
UV THƯỜNG VỤ
 Trần Đức Hậu
(Đã ký)
 
Các văn bản liên quan, bấm đây